«Αδικίες του Νόμου 3883/2010 αναφορικά με τους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν. 445/74», ερωτηση του Β. Οικονομου, Βουλευτη ΔΗΜΑΡ

Posted on 28/01/2013



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ.

6377

Ημερομ. Κατάθεσης

28.01.13

 

 

 

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ     : ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ                : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                   : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας

 

Θέμα: Αδικίες του Νόμου 3883/2010 αναφορικά με τους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν. 445/74

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Επανερχόμαστε στο ζήτημα των αδικιών και των προβλημάτων που προκάλεσε ο Ν. 3883/2010 αναφορικά με την εξέλιξη και την ιεραρχία στις Ένοπλες Δυνάμεις (Αρ. Πρωτ. 2946/15.10.2012, 3167/19.10.2012, 3232/21.10.2012 και 4786/05.12.12) τον οποίο ορθώς προτίθεστε να αναθεωρήσετε σύμφωνα με τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις που έχουμε ήδη καταθέσει. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της τροποποίησης πρέπει να λάβετε επίσης υπόψη σας τις αδικίες που προκάλεσε ο Ν.3883/10, στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν. 445/74.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω εθελοντές που δεν ανήκουν στην κατηγορία των ΕΜΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 445/74 (άρθρο 46) όταν μονιμοποιήθηκαν, εντάχθηκαν στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών στο τέλος των ήδη Υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους προερχομένων από παραγωγική σχολή όπως προβλέπεται σύμφωνα με τον Ν 445/74 (άρθρο 5 παράγραφοι 7,9) και έκτοτε ακολουθούσαν αυτήν την τάξη της παραγωγικής σχολής και προάγονται μαζί της, τηρώντας πάντα την ίδια αρχαιότητα. Οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 10 του Ν.Δ. 445/74, ορίζουν ότι: «Η αρχαιότης, ην κατά τα ανωτέρω αποκτούν οι Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί εις τον βαθμόν με τον οποίον εισέρχονται εις το Σώμα των μονίμων Υπαξιωματικών διατηρείται καθ’ όλην την σταδιοδρομίαν των» στο δε άρθρο 46 παράγραφο 9 του ιδίου Νομοθετικού Διατάγματος ορίζεται ότι: «…Η ένταξις των μονιμοποιουμένων εθελοντών Υπαξιωματικών εις την επετηρίδα των Μονίμων Υπαξιωματικών ενεργείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος…». Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 7 του Ν. 2439/1996, ορίζεται ότι: «η αρχαιότητα των αξιωματικών σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από τη χρονολογία κτήσης του βαθμού αυτού, πλην των ειδικών περιπτώσεων που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.» Με τις διατάξεις του και με την εφαρμογή του Νόμου 3883/10, στο άρθρο 2 παράγραφος 5 ορίζεται όμως ότι: «…Το Σώμα των Αξιωματικών των ΕΔ αποτελούν:……(5) Οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α’/ 10.6.1974) και του ν.705/1977 (ΦΕΚ 279 Α’/26.9.1977).….» το οποίο σε συνδυασμό με το άρθρο 36 παράγραφο 13 (γ) τους κατατάσσει νεότερους από όλους τους ομοιοβάθμους τους χωρίς να επεξηγεί εάν είναι στο ίδιο ημερολογιακό έτος  καταλύοντας τους προηγούμενους νόμους (445/74 & 2439/96) και επιφέροντας ασυνέχεια της αρχής της Διοίκησης  . Εν συνεχεία στο ίδιο άρθρο παράγραφος 20 ορίζεται ότι «Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων Σωμάτων του ΣΞ, των Σωμάτων και Ειδικοτήτων του ΠΝ, των Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και των Αξιωματικών ΚΣ, καθορίζεται από τη χρονολογία ονομασίας τους ως Αξιωματικών. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους ως Αξιωματικών, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.»

Επίσης με την εφαρμογή του Νόμου 3883/10 εντάχθηκαν στην επετηρίδα των Εθελοντριών του Νόμου 705/77 παρόλο ότι δεν διέπονται από τον Νόμο των Γυναικών Εθελοντριών. Όλα αυτά  ανέτρεψαν την μέχρι σήμερα τηρούμενη εξέλιξη και αρχαιότητα, κατήργησαν δικαιώματα τα οποία οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του Νόμου 445/74 είχαν με τους προγενέστερους Νόμους και συγκεκριμένα με τον Ν. 2439/96, χωρίς αυτή η κατάργηση των δικαιωμάτων να εξυπηρετεί κατά κάποιο έμμεσο ή άμεσο τρόπο το δημόσιο συμφέρον. Αιτία βέβαια είναι η αδικαιολόγητη βιασύνη και προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε ο Ν 3883/2010. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε μπορεί να είναι η τροποποίηση του άρθρου 23 στις:

Α) παράγραφος α’ υποπερίπτωση 4

Β) παράγραφος β’ υποπερίπτωση 6

Γ) παράγραφος γ’ υποπερίπτωση 6,

προσθέτοντας την φράση μετά τους «αποφοίτους ΑΣΣΥ» και τους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν. 445/74. Επίσης πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 36 παρ. 13 υποπαράγραφος γ ως εξής «Οι αξιωματικοί της περίπτωσης (5) της παραγράφου β’ του άρθρου 2 του παρόντος νόμου είναι νεότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους προερχομένων από ΑΣΣΥ εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους ονομασίας τους σε Αξιωματικό».

 

Κατόπιν όλων αυτών,

 

Ερωτάστε:

Προτίθεστε στην τροποποίηση του Ν. 3883/2010 που εξαγγείλατε απαντώντας στις ερωτήσεις μας να αποκαταστήσετε την αδικία που προκλήθηκε σε βάρος των αξιωματικών που προέκυψαν από το Ν. 445/74;

 

 

 

-Ο-

ΕΡΩΤΩΝ

 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Advertisements
Posted in: Uncategorized