Ορισμός-Αντικατάσταση μέλους επιτροπής εξέτασης αιτημάτων χορήγησης αναβολής κατάταξης σε στρατευσίμους που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό

Posted on 3 Σεπτεμβρίου 2013Δειτε: Ορισμός-Αντικατάσταση μέλους επιτροπής εξέτασης αιτημάτων χορήγησης αναβολής κατάταξης σε στρατευσίμους που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό

Posted in: Uncategorized