ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΘΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ

Posted on 15/07/2017 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7Χ5Σ6-ΞΒΗ – Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για σύναψη συμφωνίας-πλαισίου για το χρονικό διάστημα από 21 Αυγούστου 2017 έως 30 Νοεμβρίου 2017 με έγγραφες «ενσφράγιστες» προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολάβου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων συνολικής επιφάνειας 21.095 τ.μ., προϋπολογιζόμενου κόστους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

 

Advertisements
Posted in: Uncategorized