ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Προμήθεια Ανταλλακτικών Προγραμματισμένων Επιθεωρήσεων Ιπταμένων Μέσων του ΠΝ»

Posted on 21 Σεπτεμβρίου 2018


ΓΕΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 07/2018

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Σύμβασης για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια Ανταλλακτικών Προγραμματισμένων Επιθεωρήσεων Ιπταμένων Μέσων του ΠΝ» για την προμήθεια ανταλλακτικών, με τη κλειστή διαδικασία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ν.3978/11 (άρθρο 39), με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή και δυνατότητα προμήθειας διαιρετή κατ΄είδος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των εν ισχύ ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α΄ 20/7.2.2006) και ν.3978/2011(ΦΕΚ Α΄ 137/16.6.2011), με βάση τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης.
Αριθμός Προκήρυξης: 07/2018
Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης.
Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης.
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 8 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στη Γραμματεία της ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. Κανελλόπουλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 1020)] ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ).
Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 9 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Διατίθενται επιπρόσθετα σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.gdaee.mil.gr/el/ διαγωνισμοί/εθνικοί. Δύναται επίσης να παραλαμβάνονται σε έντυπη μόνο από τη ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 1020)] καθημερινά από 09:00 έως 13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των

23,40 € ανά αντίγραφο με κατάθεση στο λογαριασμό υπ. αριθ. (IBAN) GR3401100400000004054515152 της Εθνικής Τράπεζας, υπέρ ΜΤΝ (Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού), με την αιτιολογία «Κόστος Προκήρυξης Διαγωνισμού 07 /2018 – ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ».
Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες / διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το αργότερο μέχρι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, θα παρέχονται δε εγγράφως στην Ελληνική, το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την εν λόγω προθεσμία. [Πλωτάρχης (Μ) Εμμανουήλ Λιώνας ΠΝ, Τηλ. επικοινωνίας 210 746 6492].
Η υποβολή προσφορών από τους επιλεγέντες υποψηφίους θα πραγματοποιηθεί έπειτα από έγγραφη πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.
Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ (http://www.gdaee.mil.gr – Διαγωνισμοί). Επίσης, περίληψη της προκήρυξης αποστέλλεται σε Εμπορικά – Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας. Τέλος, στοιχεία της προκήρυξης έχουν αποσταλεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 14η Σεπ 18 (Tender Electronic Daily – TED – http://ted.europa.eu – Γλώσσα Ελληνική).
Κυριάκος Κυριακίδης
Γενικός Διευθυντής