Το μπαλάκι στον Τσακαλώτο – «Χορήγηση επιδόματος γραφείου, λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία»

Posted on 20 Νοεμβρίου 2018Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών  εκφράζει την άποψη ότι κατόπιν γραμματικής ερμηνείας της παρ. ΣΤ’ του άρθρου 127 του ν.4472/2017, συνάγεται ότι ο νομοθέτης δεν επιθυμούσε να επεκτείνει τη χορήγηση  του επιδόματος γραφείου σε κατηγορίες προσωπικού οι οποίες δεν το δικαιούνταν κατά την έναρξη τα ισχύος του εν λόγω νόμου, από ισχύουσες τότε ειδικές διατάξεις , λέει το ΥΠΕΘΑ

Δείτε όλη την απάντηση που (καμία εκπληξη…) παίζει την κολοκυθιά με τον Τσακαλώτο……

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 2848/29-10-2018 της Βουλής των Ελλήνων.
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της
κοινοποίησης με θέμα «Χορήγηση επιδόματος γραφείου, λόγω ανικανότητας ένεκα
παθήματος στην υπηρεσία, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων» σας γνωρίζω,
σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου και κατά το μέρος που αφορά
στο ΥΠΕΘΑ, τα ακόλουθα:
Αρχικά, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι, οι αρμοδιότητες για την πολιτική
μισθών και αποζημιώσεων εκφεύγουν εκείνων του ΥΠΕΘΑ, αφού η ακολουθούμενη
δημοσιονομική και μισθολογική πολιτική εφαρμόζεται αποκλειστικά από το Υπουργείο
Οικονομικών.
Παρά ταύτα η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ από πλευράς της, επιδιώκει στο
πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας και της αποκατάστασης αδικιών του παρελθόντος, τη
ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
εξαντλώντας μάλιστα για την επίλυση τους όλα τα περιθώρια που υπάρχουν.
Στο πλαίσιο αυτό, με τη θέσπιση του ν.4472/2017 που απετέλεσε το νέο
μισθολόγιο των στελεχών, επιδιώχθηκε, στο μέτρο του εφικτού, η εξασφάλιση της
σταθερότητας των αποδοχών και η μέσω αυτής, κατάργηση της επιδοματικής
πολιτικής. Βάσει των κριτήριων επιλεξιμότητας που τέθηκαν, διατηρήθηκαν τα
αναπηρικά επιδόματα των αξιωματικών Πολεμικής Διαθεσιμότητας (Π.Δ) και
Πολεμικής Αναπηρίας (Π.Α).
Περαιτέρω, το θεσμικό πλαίσιο της παρ. ΣΤ΄ του άρθρου 127 του ν.4472/2017,
κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η Φ.841/5/10485/Σ.613/22-1-2018/ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β’ 184) που καθόρισε το αναπηρικό επίδομα των αξιωματικών, των ως άνω
κατηγοριών, δεν παρείχε τη θεσμική νομιμοποίηση για υπαγωγή και συμπερίληψη των
αξιωματικών υπηρεσίας γραφείου στις διατάξεις της επειδή κατά την έννοια αυτής η
εξουσιοδότηση παρέχεται σε επιδόματα που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις,
όπως των αξιωματικών Π.Δ. ή του προσωπικού υπηρεσίας γραφείου των Σωμάτων
Ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.3986/2011 με το οποίο γίνεται ρητή
αναφορά.
Κατά το παρελθόν καταβάλλονταν αντίστοιχο επίδομα και στα στελέχη των Ε.Δ.
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 3 του Π.Δ. 904/1978. Όμως
η θεσμική πρωτοβουλία της παραγράφου 15 του άρθρου 3 του ν.3234/2004 που
ακολούθησε και αποτέλεσε το νέο μισθολογικό τους καθεστώς, κατήργησε από την
ημερομηνία ισχύος της κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που ρύθμιζε διαφορετικά,
κατά ρητή διατύπωση της παρ. 15ζ αυτού. Το αναπηρικό επίδομα των αξιωματικών
Π.Δ. και Π.Α., διατηρήθηκε με την παράγραφο 15γ του ίδιου άρθρου, με την οποία δεν
έγινε καμία συμπερίληψη ή αναφορά για το προσωπικό υπηρεσίας γραφείου,
βούληση που διατηρήθηκε και με το ν. 4472/2017.
Τέλος, προς επίρρωση των ανωτέρω, σας καταθέτω το με Αρ. Πρωτ.
2/32183/ΔΕΠ/23-5-2018/ΥΌ./Γ.Λ.Κ. έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, υπόψη
του οποίου τέθηκε το θέμα προς αποτροπή νομικών ζητημάτων, με το οποίο εκφράζει
την άποψη ότι κατόπιν γραμματικής ερμηνείας της παρ. ΣΤ’ του άρθρου 127 του
ν.4472/2017, συνάγεται ότι ο νομοθέτης δεν επιθυμούσε να επεκτείνει τη χορήγηση
του επιδόματος γραφείου σε κατηγορίες προσωπικού οι οποίες δεν το δικαιούνταν
κατά την έναρξη τα ισχύος του εν λόγω νόμου, από ισχύουσες τότε ειδικές διατάξεις.
Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο
Οικονομικών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ