ΣΝΔ: Ανακοίνωση για κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Posted on 2 Σεπτεμβρίου 2019


ΣΝΔ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1. Καλούνται οι επιτυχόντες μέσω του συστήματος Πανελληνίων Εξετάσεων, να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων την Τετάρτη 4
Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 08:00, στη διεύθυνση ꞌꞌτέρμα Λεωφόρου
Χατζηκυριακούꞌꞌ στον Πειραιά.
2. Οι επιτυχόντες, κατά την κατάταξή τους, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος «Ζ»
της υπ’ αριθμόν 18/2019 εγκυκλίου του ΥΠΕΘΑ, με ημερομηνία 16 Απρ 19.
3. Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 210-4581337
και 210-4581397 (FAX).
Υποναύαρχος Δ. Ε. Κατάρας ΠΝ
Διοικητής