ΕΚΟΕΜΣ:«Διανομή των Εσόδων Έτους 2019 του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ)»

Posted on 2 Ιουνίου 2020Δειτε τι αναφέρει η απόφαση του Α/ΓΕΣ:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη διανομή, κατά το έτος 2020, του 89,47% των συνολικών καθαρών εσόδων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν το έτος 2019, ήτοι ποσού 41.235.565,55 €, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Την τήρηση του ποσού των 4.853.140,78 €, που αντιστοιχεί στο 10,53% των καθαρών εσόδων, ως Αποθεματικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Την τήρηση του ποσού των 1.963.806,24 € που αντιστοιχεί στο πλεόνασμα χρήσης 2019, ως πρόσθετο Αποθεματικό.

4. Τη διατήρηση της τιμής μεριδίου για το έτος 2020, στο ύψος των 4,9383
€.

5. Την αντιμετώπιση της πρόσθετης δαπάνης που θα προκύψει από την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε όσους καθίστανται δικαιούχοι μετά την 31 Δεκ 19, στην περίπτωση που ο συνολικός ετήσιος αριθμός μεριδίων για το έτος 2020 υπερβεί την εκτίμηση των 8.350.000, από τα χρηματικά ποσά αυτών που θα απωλέσουν το σχετικό δικαίωμα κατά το έτος 2020 και σε περίπτωση μη επάρκειας αυτών, από το Αποθεματικό του Κλάδου. Τυχόν επιπλέον έσοδα, από τα ήδη αναγραφόμενα, τα οποία αφορούν τη χρήση 2019, αλλά δεν εισπράχθηκαν εντός αυτής, να λογιστικοποιηθούν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και να αχθούν στο σύνολό τους υπέρ του αποθεματικού του Κλάδου.

6. Την παρακολούθηση, με μέριμνα του ΕΚΟΕΜΣ, της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του, ως προς το σκέλος των εσόδων και την εξέταση εφόσον απαιτηθεί, ενδεχόμενης τροποποίησης της ως άνω καθορισθείσας τιμής μεριδίου.

7. Υλοποίηση της παρούσας απόφασης με μέριμνα του ΕΚΟΕΜΣ.

Αντγος Χαράλαμπος Λαλούσης

Αρχηγός

Posted in: ΕΙΔΗΣΕΙΣ