ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, όλη η απάντηση όπως πήγε στην Βουλή:«Χωρίς οικονομικές υπηρεσίες στρατού η Περιφέρεια Ηπείρου»

Posted on 13 Ιουνίου 2020


ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ:Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.:Ερώτηση6948/29-05-2020της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ.Κυριάκος Βελόπουλος μεθέμα«Χωρίς οικονομικές υπηρεσίες στρατού η Περιφέρεια Ηπείρου», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:Με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, το Δεκέμβριο του 2019, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του μικρότερου Κεντρικού Ταμείου Στρατού (ΚΤΣ) της ηπειρωτικής χώρας, σε περίοδο ειρήνης, του ΚΤΣ ΒΕΡΟΙΑΣ και των Υποταμείων αυτού (Κοζάνης και Ιωαννίνων), από την 3ηΑυγούστου τρέχοντος έτους.Η εν λόγω απόφαση για την αναστολή λειτουργίας, λήφθηκε κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης των στοιχείων λειτουργίας του συνόλου των Κεντρικών Ταμείων και αντίστοιχης εισήγησης, εντάσσεται δε στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό αναδιοργάνωσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Στρατού Ξηράς, για την οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ενέργειες και έχει προωθηθεί αντίστοιχη πρόταση, στο πλαίσιο της νέας Δομής Δυνάμεων.Με την αναστολή λειτουργίας του Υποταμείου Ιωαννίνων, δεν θα επηρεαστεί σε καμία περίπτωση, ο χρόνος -ταχύτητα εξυπηρέτησης του προσωπικού της περιοχής της Ηπείρου, δεδομένου ότι:Τα δικαιολογητικά αποζημιώσεων των στελεχών, όπως και τρίτων, θα εξακολουθήσουν να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου (πλέον στο ΚΤΣ ΛΑΡΙΣΑΣ), για την εξόφληση των αντίστοιχων απαιτήσεων, ενώ για τιςπεριπτώσεις χορήγησης προκαταβολών, αυτά θα συνεχίσουν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά (π.χ. αίτηση προκαταβολής έναντι κίνησης) και οι λογαριασμοί των δικαιούχων θα πιστώνονται στους ίδιους χρόνους με το Υποταμείο Ιωαννίνων. Οίκοθεν νοείται ότι, για τα στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες εκτός της πόλης των Ιωαννίνων δεν θα προκύψει ουδεμία διαφοροποίηση, καθόσον τα δικαιολογητικά τους αποστέλλονταν, έως

σήμερα, μέσω αλληλογραφίας στο Υποταμείο Ιωαννίνων και όχι διά της αυτοπρόσωπης προσέλευσής τους, η οποία, σε κάθε περίπτωση, καθίσταται απαγορευτική, καθόσον συνεπάγεται κόστος τόσο για το προσωπικό, όσο και για τη Στρατιωτική Υπηρεσία.Ο χρόνος ελέγχου και πληρωμής των πάσης φύσης επιδομάτων και αποζημιώσεων του προσωπικού, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), δεν θα μεταβληθεί, καθόσον η εκκαθάριση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται από την ίδια Οικονομική Υπηρεσία (Ζ’ ΕΛΔΑΠ -Αθήνα), όπως ισχύει μέχρι σήμερα, ο δε χρόνος πληρωμής αναμένεται να επισπευστεί, ενόψει και της επικείμενης εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης των δικαιολογητικών των δαπανών, σύμφωνα με την Υπ’ αριθμ. 2/53983/0026/27 Ιουν 19/ΚΥΑ «Ηλεκτρονική διακίνησηδικαιολογητικών δαπανών» (Β’ 2726), από το έτος 2021.Η αναστολή λειτουργίας του ΚΤΣ ΒΕΡΟΙΑΣ και των Υποταμείων αυτού συνεπάγεται όφελος για τη Στρατιωτική Υπηρεσία, έχοντας υπόψη τα θετικά αποτελέσματα όμοιας απόφασης για την περιφέρεια της Πελοποννήσουτο έτος 2016, αλλά και τον αριθμό των στελεχών που θα αποδεσμευθούν,αφούθα καταστεί εφικτή η ενίσχυση των υπόλοιπων ΚΤΣ, ώστε αυτά να στελεχωθούν επαρκώς για την εκτέλεση της αποστολής τους και την ταχύτερη -ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του προσωπικού.Τέλος, στο πλαίσιο μέριμνας για τους υπηρετούντες στις υπό αναστολή λειτουργίας Μονάδες, δόθηκεκατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα τροποποίησης της δήλωσης των τόπων -δήμων προτίμησής τους, ενώ ο εξοπλισμός (γραφείου, πληροφορικής,κ.λπ.) των υπό αναστολή λειτουργίας Μονάδων, για τον οποίο διατέθηκαν πιστώσεις, θα μεταφερθεί εξ’ ολοκλήρου στα ΚΤΣ που παραλαμβάνουν το αντίστοιχο έργο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Posted in: ΕΙΔΗΣΕΙΣ