ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το ΔΣ του ΜΤΣ,με τoυπ’ αριθμ. 11/5/26 Ιουν 2017 Πρακτικότου, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση χορήγησης προκαταβολής έναντι του ΒΟΕΑ,με βάση το μισθολογικό βαθμό και τις αποδοχές του γονέα -μετόχου, όπως ίσχυαν πριν την ψήφιση τουως άνω Νόμου

Posted on 28 Ιουνίου 2020


ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΠΩΣ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ:

ΘΕΜΑ:Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.:Ερώτηση7166/09-06-2020της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης,που κατέθεσε ο βουλευτής κ.Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα«Χορήγηση Βοηθήματος Οικογενειακής-Επαγγελματικής Αυτοτέλειας τέκνων εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελεχών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού»,σας γνωρίζω τα ακόλουθα:Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 άρτιων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που,κατά τις κείμενες διατάξεις του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ),δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του τέκνου του κατά το χρόνο καταβολής του δικαιούμενου ποσού.Στο παρελθόν, κατά τα έτη 2018 και 2019,είχε εισαχθεί σε δημόσια διαβούλευση επί σχεδίων νόμων, νομοθετική ρύθμιση στην οποία μεταξύ άλλων καθοριζόταν ο αριθμός μεριδίων των μετόχων του ΜΤΣ, οι οποίοι εξέρχονταν από την υπηρεσία μετά την έναρξη ισχύος των νέων μισθολογικών διατάξεων του ν.4472/2017. Ωστόσο η εν λόγω ρύθμιση δεν κατέστη δυνατόν να ενσωματωθεί στις διατάξεις των αντίστοιχων ψηφισθέντων νόμων.Πάντως το ΔΣ του ΜΤΣ,με τoυπ’ αριθμ. 11/5/26 Ιουν 2017 Πρακτικότου, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση χορήγησης προκαταβολής έναντι του ΒΟΕΑ,με βάση το μισθολογικό βαθμό και τις αποδοχές του γονέα -μετόχου, όπως ίσχυαν πριν την ψήφιση του ως άνω Νόμου.Ανεξαρτήτως των ανωτέρω,για το συγκεκριμένο ζήτημα, έχει συγκροτηθεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να προσδιοριστεί ο αριθμός των δικαιούμενων μεριδίων ανά μισθολογικό κλιμάκιο των κατηγοριών μισθολογικής κατάταξης του άρθρου 124 του ν.4472/2017.

Μετάτην προσεχή ολοκλήρωση των εργασιών της ως άνω επιτροπής καιτην εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου του ΜΤΣ με τις διατάξεις του ν.4472/2017(αντιστοίχιση μεριδίων με μισθολογικά κλιμάκια) θα δύναται πλέον να υπολογισθεί και να καταβληθεί το υπολειπόμενο ποσό του ΒΟΕΑ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Posted in: ΕΙΔΗΣΕΙΣ