ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση που ανέρχεται σε 14,67 € (αυθημερόν κίνηση) και αντίτιμο εισιτηρίου – ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ «Ετήσια Υγειονομική Εξέταση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων»

Posted on 24 Ιουλίου 2020Δείτε όλη την απάντηση όπως πήγε στην Βουλή:

ΘΕΜΑ:Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.:Ερώτηση7702/25-06-2020της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης,που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ.ΝίκοςΠαπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα«Ετήσια Υγειονομική Εξέταση των στελεχών τωνΕνόπλων Δυνάμεων»,σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:Για την Ετήσια Υγειονομική Εξέταση(Ε.Υ.Ε.)του εν ενεργεία προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ), τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 4 του ΠΔ 432/1983(Α ́162), σύμφωνα με το οποίο,η εξέταση της κατηγορίας αυτής παρέχεται από τον ιατρό Μονάδας στις Υγειονομικές Υπηρεσίες (Υ.Υ)και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ),με δυνατότητα εξέτασης από λοιπές δημόσιες δομές υγείας, μόνο στις περιπτώσεις,που δεν υπηρετεί στρατιωτικός ιατρός ανάλογης ειδικότητας, δεν λειτουργεί ΣΝ ή αυτό που λειτουργεί στερείται χώρου, θεραπευτικών μέσων ή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.Οι Υγειονομικοί Σχηματισμοί,συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ΠΕ/Γ ́ΣΣ,λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά υγειονομικά και διοικητικά μέτρα προστασίας έναντι της νόσου Covid-19, πλήρως εναρμονισμένα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ και την ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία διαρκώς επικαιροποιούνται.Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατιωτικοί που υπηρετούν στο νομό Καστοριάς(ΠΕ/Γ ́ΣΣ)και κινούνται για υγειονομικές εξετάσεις στο 424 ΓΣΝΕ, λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση που ανέρχεται σε 14,67 € (αυθημερόν κίνηση) και αντίτιμο εισιτηρίου, εφόσον εγκριθεί κίνηση με ΕΙΧ, υπό την προϋπόθεση ότι η χιλιομετρική απόσταση υπερβαίνει τα 60 χλμ, ενώ λαμβάνονται, ανά περίπτωση, και μέτρα περιορισμού του κόστους με χρήση υπηρεσιακών μέσων.Για την εν θέματι περίπτωση, το εκτιμώμενο κόστος εξαρτάται από τον αριθμό των μετακινουμένων(ο μέσος όροςτωνοποίων ανέρχεται σε 300στελέχη),και η συνολική επιβάρυνση δεν υπερβαίνει τα 10.000 €.Αντιθέτως, σε περίπτωση χρήσης πολιτικών Νοσοκομείων,αντί των Στρατιωτικών, η επιβάρυνση του Π/Υ ΓΕΣ,για την αποζημίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι μεγαλύτερη από τα καταβαλλόμενα οδοιπορικά έξοδα.Περαιτέρω, η χρήση κατά σειρά των Στρατιωτικών, Δημόσιων δομών υγείας, εξασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον από πλευράς κόστους, εξοικονομώντας πόρους, δεν αυξάνει το ήδη επιβαρυμένο έργο των κρατικών Νοσοκομείων, ενώ ταυτόχρονα δίνει στην Υπηρεσία τη δυνατότητα ελέγχου της υγειονομικής κατάστασης και της σωματικής ικανότητας του προσωπικού, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής του κατάστασης.Επιπλέον, με το εφαρμοζόμενο σύστημα υλοποίησης των Ε.Υ.Ε., πραγματοποιούνται εντός μίας (1) ημέραςεξετάσεις από δώδεκα (12) διαφορετικές ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένου του εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου, ενώ στο τέλος, δίδονται στο στέλεχος εξατομικευμένες συνολικές οδηγίες για τα θέματα της υγείας του. Ειδικότερα δε, για τα στελέχη της ΠΑ, η περιοδική εξέταση διενεργείται στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.), στο 251 ΓΝΑ ή στην Υγειονομική Υπηρεσία της Μονάδας, ανάλογα με την κατηγορία της πτητικής καταλληλότητάς τους, ενώ για το ΠΝ, η ΕΥΕ του προσωπικού εκτελείται μόνο στα Ναυτικά Νοσοκομεία και δεν απαιτείται μετακίνηση του προσωπικού του ΠΝ σε κρατικά νοσοκομεία.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Posted in: ΕΙΔΗΣΕΙΣ